ผลิตภัณฑ์แอลกกอฮอล์

ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

ผลิตภัณฑ์แอลกกอฮอล์

ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์

สำลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์ 75%

ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์